دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

سامانه نوبت دهی پذیرش داوطلبان دکتری

جستجوی زمان مصاحبه

برای گروه بندی اطلاعات ، ستون مورد نظر را به داخل این منطقه بیاندازید.
ش.پرونده 
نام (Ascending)
نام خانوادگی (Ascending)
نام پدر 
شماره شناسنامه 
سال تولد 
رشته 
تاریخ مصاحبه 
شماره اتاق 
جلسه 
نوبت 
1224757محمدجواداب دهعلي 1362967مهندسي برق-قدرت1396/05/082205صبح - 8 تا 1357
1093895سميهاباذري سيونديعلي298027212469مهندسي مواد و متالورژي1396/05/072309صبح - 8 تا 1312
1257646ستارابدالي نژادعباس598001453571مهندسي شيمي1396/05/082207صبح - 8 تا 1363
1071740صديقهابدي مرزونيمهدي 29567مهندسي شيمي1396/05/072207صبح - 8 تا 1322
6322فايزهابراهيم زادهعيوض136028611168مهندسي برق-قدرت1396/05/072205صبح - 8 تا 1315
1223407معينابراهيم نژادكياسريعيسي 891267مهندسي کامپيوتر-نرم افزار1396/05/082310صبح - 8 تا 1381
1240381ارمينابراهيميمهرعلي221009419469مهندسي عمران-سازه1396/05/082305صبح - 8 تا 1361
3693اميرابراهيميرمضان202021291968مهندسي عمران-سازه1396/05/072305صبح - 8 تا 1310
1231570اميرابراهيميرمضان202021291968مهندسي عمران-سازه1396/05/082305صبح - 8 تا 1350
1131980رضاابراهيميعزيز 171051مهندسي فنّاوري اطلاعات1396/05/072313صبح - 8 تا 1331
صفحه 1 از 261 - 2608 عنصرLastبعدیNext261260259765432[1]PrevقبلیFirst v